Landschap Amstelland

Het WBE-gebied wordt gekenmerkt door zijn open karakter. Het landschap bestaat voornamelijk uit open veen-weidegebied, doorsneden door natuurlijke waterlopen en (gedeeltelijk) stedelijke agglomeratie.Veen-weidegebied
Het veen-weidegebied is bijna uitsluitend in gebruik als cultuurgrasland.


Het grootste open gebied is de polder "Ronde Hoep". De polders rond de "Ronde Hoep" zijn kleiner en hebben een "drukker" karakter dan de "Ronde Hoep" door de randbebouwing en het doorsnijden ervan door hoogspanningsdraden, wegen en spoorwegen. Hierdoor bezoeken trekwild als Ganzen en Smienten bij voorkeur de Ronde Hoep.
Beplanting van belang komt voor langs de dijken die de polders begrenzen en langs de recreatieterreinen. Ook de groenstroken langs de (Rijks)wegen zijn van landschappelijke waarde.

De Botshol
Natuurgebied "De Botshol", gelegen ten oosten van polder de Ronde Hoep is één van de beter geconserveerde veenplassen die ons land kent. Deze plas heeft, naast een grote botanische en hydro-biologische waarden, ook een grote ornithologische waarde. De Botshol is zowel een belangrijk broedgebied als ook een pleisterplaats voor trekvogels.

Landschap Amstelland


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.