Wildsoorten binnen WBE Amstelland

Het gebied van de WBE-Amstelland is rijk aan wild- en overige diersoorten.
Karakteristieke wildsoorten voor het gebied zijn Haas, Wilde Eend, Grauwe gans, Zwarte Kraai en Ekster. Deze soorten zijn het hele jaar aanwezig. Het Haas komt in wisselende aantallen voor. Wilde Eenden komen als broedvogel algemeen voor. Zwarte Kraaien en Eksters zijn eveneens talrijk aanwezig.


Verder oefent het gebied sterke aantrekkingskracht uit op trekvogels als Ganzen, Eenden en steltlopers. Kolgans, Rietgans en Smient zijn, naast Goudpluvier, de meest voorkomende soorten. Watersnip, Taling en Slobeend komen behalve sporadisch als broedvogel, vooral in de herfst talrijk als trekvogel voor.

Onderstaand wordt een (beperkt) overzicht gegeven van de aan de jacht gerelateerde wildsoorten met hierbij een vermelding van voorkomen binnen het gebied.

 • Patrijs - zeer schaars
 • Fazant - plaatselijk aanwezig
 • Haas - komt algemeen voor
 • Wilde Eend - Zeer algemeen
 • Houtduif - Zeer algemeen
 • Meerkoet - Zeer algemeen
 • Slobeend - Soms broedend, wintergast
 • Smient - In groot aantal overwinterend
 • Pijlstaart - Erg schaarse doortrekker
 • Tafeleend - Schaars broedend, doortrekker
 • Wintertaling - Schaars broedend, doortrekker
 • Watersnip - Schaars broedend, doortrekker
 • Krakeend - Schaars broedend, doortrekker
 • Toppereend - Doortrekker
 • Kuifeend - Schaars broedend, wintergast
 • Grauwe Gans - Schaars broedend, doortrekker
 • Kolgans - WintergastRietgans - Wintergast
 • Goudplevier - Doortrekker
 • Houtsnip - sporadische doortrekker
 • Bunzing - Plaatselijk aanwezig
 • Hermelijn - Plaatselijk aanwezig
 • Zwarte Kraai - Ruim aanwezig
 • Kauw - Ruim aanwezig
 • Ekster - Ruim aanwezig
 • Konijn - Plaatselijk aanwezig
 • Vos - Plaatselijk aanwezig, toenemend
 • Verw. Kat - Plaatselijk aanwezig
 • Vlaamse Gaai - Plaatselijk aanwezig
Vooral de aantalsontwikkeling van Vos en Grauwe Gans geeft reden tot zorg.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.