Werkzaamheden

De jagers van WBE Amstelland zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Bescherming
In overleg met natuurbeschermingsinstanties zal getracht worden, voor het maaiseizoen, bij die grondgebruikers die het op prijs stellen, nesten te (laten) markeren. De WBE kan bemiddelend optreden, indien U wildredders cq. nestbeschermers wilt aanschaffen.

Wildtellingen en administratie afschotcijfers


Educatie
De WBE-Amstelland staat open voor het geven van lezingen, instructie en voorlichting over het werk van de WBE. Bijvoorbeeld zal er aan het Groengebied 'Amstelland' gelegenheid worden geboden een voorlichtingsdag cq. excursie in het werkgebied van de WBE bij te wonen. Aan andere instanties, scholen e.d., kan dezelfde faciliteit worden geboden.

Wintervoedering
Deze voedering valt te scheiden in voedering voor waterwild en niet-waterwild.
Het budget van de WBE laat niet toe dat er t.b.v. waterwild uitvoerig gevoerd wordt. Wel kan er structurele hulp in de vorm van vervoer, communicatie e.d. geboden worden. Ook kan er gezocht worden naar bronnen die voer, of de middelen om voer aan te schaffen, ter beschikking willen stellen.
Ten behoeve van haas/konijn kunnen suikerbieten uitgelegd worden.
Andere hulp zal naar gelang de situatie dit vraagt, door het bestuur worden overwogen.
U wordt verzocht tijdig noodsituaties aan het bestuur te rapporteren

Ziekten
De leden van de WBE kunnen ziekten onder het wild bijtijds signaleren. Bij het voorkomen van botulisme kunnen zij, door verwijderen van kadavers, verdere verspreiding voorkomen.
Bij epidemische vormen van andere ziekten (bijv. EBHS of leverbot) bent U vaak eerder dan anderen van het bestaan van deze ziekte in Uw omgeving op de hoogte.
Wanneer U ziek wild opvalt, wilt U dan de secretaris daarvan op de hoogte brengen, opdat anderen
spoedig daarop opmerkzaam gemaakt kunnen worden.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.