Lidmaatschap WBE Amstelland

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE Amstelland? Vul dan het onderstaande formulier in.

Van de WBE kunnen lid worden:
Natuurlijke personen of rechtspersonen die, in welke vorm dan ook, zelfstandig kunnen jagen of gebruik kunnen maken van een ontheffing of vrijstelling bv door het kunnen aantonen van enig jachtrecht in het WBE werkgebied.Anderen kunnen deelnemer worden van de WBE. Het lidmaatschap of deelnemerschap geeft geen enkel recht tot jacht of beheer van diersoorten d.m.v. het geweer. Het verkrijgen van jachtmogelijkheden is dus een private zaak. Men zal zelf via connecties moeten trachten aan zo een mogelijkheid te komen.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden vóór het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-amstelland.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
E-mail: *
Opmerkingen:

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.